PRZEDSIĘBIORTWO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

                                  

 

Ø  Codzienne przekazywanie informacji (raportów) o nowych, dostosowanych do profilu Wykonawcy inwestycjach na rynku przetargów krajowych.

Ø  Przekazywanie przeanalizowanej pod względem formalnoprawnym dokumentacji przetargowej, ze wskazaniem na zagrożenia i ryzyka oraz wraz z oceną zasadności udziału w postępowaniu.

Ø  Sporządzanie i prowadzenie korespondencji z zamawiającymi.

Ø  Sporządzanie wniosków, oświadczeń oraz dokumentów niezbędnych w postępowaniu.

Ø  Przygotowanie i złożenie oferty przetargowej.

Ø  Analiza informacji z sesji otwarcia ofert.

Ø  Analiza dokumentacji przetargowej pod kątem zasadności i legalności ewentualnego wyboru oferty konkurencyjnej.

Ø  Sporządzanie informacji o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechania czynności do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.

Ø  Sporządzanie odwołań.

Ø  Reprezentacja wykonawcy na posiedzeniach i rozprawach przez Krajową Izbą Odwoławczą.

Ø  Sporządzanie zgłoszeń przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Ø  Sporządzanie opozycji przeciw przystąpieniu innego wykonawcy do postępowania odwoławczego.

Ø  Sporządzenia sprzeciw co do uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

Ø  Sporządzanie oświadczeń w przedmiocie ewentualnego cofnięcia odwołania.

Ø  Sporządzanie skarg do sądów okręgowych.

Ø  Reprezentacja wykonawców przed sądami okręgowymi.

Ø  Sporządzanie opinii prawnych w dziedzinie prawa zamówień publicznych.

Ø  Bieżące doradztwo (mail, telefon).

Ø  Czuwanie nad harmonogramem dotyczącym postępowań przetargowych. Opieka prawna nad prawidłowością realizacji umowy/uzyskanego kontraktu do jego sfinalizowania.

Ø  Reprezentacja klienta/wykonawcy przed zamawiającymi.

Ø  Pomoc, usługa polegająca na kompleksowym przejęciu obowiązków formalno-prawnych wykonawcy, działanie jako pełnomocnik wykonawcy.